De Komitee vun der -APCE- wënscht alle Memberen an Familjen, 

schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d'Neit Joer.

                                                                         

De Komitee

 

   
© A.P.C.E. Association professionnelle des Cantonniers de l'Etat de Luxembourg